Elektronsko bankarstvo

posted in: elektronsko bankarstvo | 0

U elektronskom platnom prometu i transferu novčanih sredstava, elektronsko bankarstvo je važan segmnet digitalne ekonomije. Danas, gotovo svi vidovi poslovanja banaka praktikuju elektronsko bankarstvo kako unutar organizacije poslovanja same banke, tako i u komunikaciji njenih komintenata. Naime, bankarski sektor pruža usluge svojim komintentima i klijentima i preko finansijskih inovacija koje su neophodne u savremenim tržišnim uslovima, gde poslovna saradnja zahteva veoma visok nivo komunikacije, tako da je neophodno da je zasnovana na savremenim informacionim i telekomunikacionim tehnologijama. U tom smislu, institucionalno bankarstvo i finansijska tržišta koja imaju poslovno okruženje (privredni i poslovni subjekti) u uzajamnoj poslovnoj saradnji, nužno vrše transformaciju načina rada u saradnji ka elektronskom poslovanju. Praktično, razvoj informatičke i telekomunikacijske tehnologije stvorio je uslove za globalizaciju poslovanja, odnosno primenu savremenih trendova  kao što su digitalna ekonomija i elektronsko bankarstvo. Tome je doprinela i jaka konkurencija u bankarskom sektoru gde je osnovni prioritet da se zadrže klijenti usluga koje im pružaju, jer elektronsko bankarstvo i svremen način poslovanja postepeno brišu geografske i sve druge granice i razlike među bankama, brokerskim firmama i osiguravajućim kompanijama. Internet i elektronsko bankarstvo predstavljaju vodeću tehnologiju u novoj koncepciji pristupa banaka u njihovom poslovanju kroz ulaganja u specijalizovanu tehnologiju orijentisanu prema klijentima i to kao glavni cilj u globalizaciji međubankarskog tržišta.

Elektronsko-bankarstvoU svojim prvim koracima, elektronsko bankarstvo je predstavljalo revolucionarni proces prema kome su se banke odnosile ne baš uvek sa odobravanjem, pristupale sa podozrenjem i nevericom u svrsishodnost primene nove tehnologije. Međutim, prednosti koje su se evidentno vremenom ukazivale u procesu rada i funkcionisanja bankarskog sektora, otvarao je sve veće perspektive daljeg razvoja. Danas u svetu, više hiljada različitih banaka svojim klijentima nude usluge koje se odnose na elektronsko bankarstvo sa tendencijom stalnog uvećanja brojnosti. To je potpuno razumljivo ako se uzmu u obzir sve prednosti koje ima elektrosko bankarstvo kao specifičan vid elektronskog poslovanja u odnosu na klasični oblik poslovanja. Osnovne prednosti su smanjenje troškova poslovanja i ušteda vremena, brži obrt sredstava, siguran i bezbedni platni promet, stalni uvid u stanje na računu i promet i slično. Primarni cilj uvođenja sistema elektronskog plaćanja je bio usmeren ka rešavanju problema sistema plaćanja zasnovanih na papiru (zamena glomaznih papirnih dokumenata putem prenosa elektronskim putem)  ali je praksa dalje pokazala da su ovakvi procesi uslovili reiženjering poslovnih procesa. Elektronsko bankarstvo i pojava elektronskog novca nametnuli su potpuno novu filozofiju u bankarskom sektoru zasnovanu na elektronskoj razmeni podataka i sredstava. Razvojem elektronskog prenosa sredstava znatno se menjaju finansijski instrumenti i tehnologija poslovanja, a finansijske transakvije se mogu prenosti na neograničenu udaljenost i vremenu koje se meri delićima sekunde. Elektronski sistem plaćanja i transfer novca su svakodnevna praksa u interbankarskom sektoru sa razvijenim bezgotovinskim transferom na mikro i makro nivou. U znatnoj meri je razvoj i primena niza novih bankarskih tehnologija poput elektronske trgovine, samouslužnog bankarstva, zatim kućno i kancelarijsko bankarstvo i dr. Elektronska trgovina omogućava klijentu kupovinu i plaćanje preko interneta posredstvom kućnog računara (sistem korišćenja platnih kartica). Za sve kupce, trgovine i banke je elektronska trgovina, kao jedan od vidova koji podrazumeva elektronsko bankarstvo, pogodna i efikasna zbog relativno niskih troškova održavanja i samog poslovanja. Sve više je u ekspanziji i razvoj trgovine na međunarodnom finansijskom tržištu koje je doživelo fantastičan razvoj upravo zahvaljujući napretku poslovanja u bankarskom sektoru i informatičkoj tehnologiji. Naglo korišćenje interneta u poslovnom ambijentu nametnuo je i potrebu zaštite poverljivih podataka i sigurnosti komunikacije, a posebno u osetljivim sektorima kao što je elektronsko bankarstvo.

Leave a Reply