Investicioni fondovi

posted in: investicioni fondovi | 0

Kreiranje ambijenta za intenzivno uključivanje manjih i individualnih investicija u aktivnosti na tržištu hartija od vrednosti (investicioni fondovi) posebno je dobilo na važnosti donošenjem Zakona o investicionim fondovima. Praktično, prisustvom investicionih fondova većih razmera na domaćem tržištu kapitala i najširi slojevi stanovništva dobijaju mogućnost ostvarivanja beneficija od vrhunskog finansijskog menadžmenta i to pod veoma povoljnim uslovima. Investicioni fondovi raspolažu kadrovima koji doprinose da celokupno finansijsko okruženje uživa efekte sinergije sa saigračima sposobnim da ostvaruju miltilateralna pozitivna dejstva, koja su proizvod finansijske ekspertize i pozitivnih elemenata dobre upravljačke prakse.

Investicioni fondoviInvesticioni fondovi su svojevrstan fenomen modernih finansija u ekspanziji koji omogućuje uključivanje individualnih, kao i manjih investitora u tokove modernih finansija. Kvalitativni napredak u pomenutoj sferi aktivno omogućuju, upravo menadžeri fondova koji na bazi profesionalnog odnosa prema klijentima i okruženju ostvaruju uticaj širokog spektra na totalitet učesnika na tržištu kapitala. Pojačan intenzitet razvoja akcionarstva zapažen je zahvaljujući predstavnicima institucija različitih oblasti, kao što su: osiguranja, penzioni fondovi i investicioni fondovi. Rast značaja institucionalnih investitora je prisutan u svim zemljama, a kada je reč o kolektivnom investiranju u hartije od vrednosti ili investicionim fondovima, oni funkcionišu u dve osnovne kategotije – otvoreni investicioni fondovi i investicioni fondovi zatvorenog tipa. Otvoreni ili zajednički fondovi predstavljaju investicione šeme u kojima investitori mogu da kupuju i otkupljuju svoje investicije po unapred određenim datumima i po ceni koja odražava neto vrednost imovine fonda. Zatvoreni fondovi su šeme investiranja gde investicija ostaje do određenog datuma, bez mogućnosti otkupa od strane investitora pre utvrđenog datuma. Zajednički fond organizovan je kao korporacija ili kao poseban trust koji prodaje akcije akcionarima. Zajednički investicioni fondovi imaju zvanične službenika i direktore pa su u tom smislu organizovani kao bilo koja druga kompanija. Ono što ih bitno izdvaja od drugih kompanija je eksterno upravljanje. Investicioni fondovi se, dakle, oslanjaju na snabdevače usluga sa strane ili pridružene organizacije, nezavisne preduzimače koji investiraju imovinu fondova, ali i brinu o drugim poslovnim aktivnostima. Kompanije koje upravljaju fondovima ili menadžeri fondova imaju posebno mesto zato što su upravo one pokretačka, upravljačka i kreativna snaga koja donosi efikasnost, sigurnost i popularnost investicionih fondova.

Univerzum u kome se kreću investicioni fondovi je veoma raznovrstan. Na svetskim tržištima funkcionišu investicioni fondovi kojih ima na hiljade, a međusobno se razlikuju po geografskoj ili sektorskoj opredeljenosti, vrstama hartija od vrednosti u koje ulažu kapital, strukturi portfolija, kao i po strategijama ulaganja. Investicioni fondovi mogu da investiraju u okviru nacionalnih ili regionalnih granica, ali i u globalnim okvirima. Sektorska orijentacija se odnosi na investiranje po industrijskim granama ili sektorima, kao i da mogu biti fokusirana na razvijena tržišta ili specijalizovani za tržišta u razvoju.

U pogledu strategija ulaganja investicioni fondovi su opredeljeni za jednu od niza varijanti između aktivnog i pasivnog upravljanja. Pasivno upravljanje fondovima, kao jednostavno repliciranje i praćenje indeksa kao pokazatelja kretanja cena hartija od vrednosti celokupnog tržišta ili samo određenih tržišnih segmenata. Aktivni pristup je mnogo zahtevniji pristup jer u tom slučaju menadžeri realiziju utvrđeni cilj putem strategije maksimiziranja rasta visokih prihoda, a na osnovu analize performansi svih učesnika i okruženja na tržištu. Međutim, za investitore je najvažnije da se zvanične strategije koja je objavljena pridržavaju menadžeri i njihovi investicioni fondovi.

Leave a Reply