Kako trgovati na berzi

posted in: kako trgovati na berzi | 0

Pitanje kako trgovati na berzi podrazumeva proceduru trgovanja na berzi, gde akcionari deo svoje imovine ili celokupnu imovinu u akcijama pretvaraju u novac. Da bi akcionar pretvorio višak novca u hartije od vrednosti potrebno je, takođe, da bude upućen u proceduru, odnosno – kako trgovati na berzi. Naravno, to pre svega podrazumeva da akcionar treba da zna od koga može dobiti stručnu pomoć, kome i kako treba ispostaviti nalog za trgovanje i još mnogo toga. Kako trgovati na berzi, dakle, podrazumeva poznavanje osnovnih elemenata, kao što su: vrste hartija od vrednosti koje su zastupljene na berzi, tržišnu cenu akcija, kada se održavaju aukcije, kako se dokazuje posedovanje akcija ili novca za kupovinu akcija, način na koji se izvršavaju nalozi o kupovini ili prodaji akcija, koliko sve to košta i kakve su poreske obaveze, kao i druge pojedinosti. Jednostavan odgovor na sva ova pitanja je sadržan u činu potpisivanja ugovora o obavljanju poslova posredovanja nekog od brokersko-dilerskih društava koje klijent samovoljno može da odabere. Praktično, kada klijent odabere brokera i potpiše ugovor sa njim, broker dobija ovlašćenje za otvaranje i vođenje vlasničkog računa hartija od vrednosti, odnosno, ovlašćenje za poslove posredovanja u trgovini hartijama od vrednosti. Na taj način je nedoumica akcionara o tome kako trgovati na berzi u praksi potpuno rešena. Budući da je svaki broker dužan da informiše klijente o načinu rada i tržištu hartija od vrednosti, svaki klijent ima priliku da se posredstvom brokera upozna sa procedurom kako trgovati na berzi. Međutim, u mnoštvu informacija kojima raspolaže brokersko-dilersko društvo za klijenta su relevantne samo one informacije koje su u skladu sa stepenom znanja klijenta o poslovanju hartijama od vrednosti. Sve ostale informacije koje se odnose na prava i obaveze klijenta i brokera su jednako dostupne, s tim da se ima u vidu da način, kako trgovati na berzi može imati i individualno svojstvo, a u zavisnosti od obrazovanja i socijalno-društvenih osobina samog klijenta. U svakom slučaju, procedura koja se odnosi na pitanje kako trgovati na berzi započinje definisanjem pravnih radnji po ugovoru između klijenta i odabranog brokera, otvaranjem računa i ispostavljanjem naloga za trgovanje. Odnos klijenta i brokera se dalje odvija razmenom informacija u okviru procedure trgovanja na berzi.

Kako-trgovati-na-berziU okviru procedure i načina na koji se odvija berzansko poslovanje, za sve zainteresovane klijente koji se pitaju kako trgovati na berzi, potrebno je naglasiti da uobičajena procedura ne podrazumeva investicione savete. Tačnije, investiciono savetovanje prevazilazi okvire iz domena opštih i osnovnih informacija o trgovanju na berzi. Da bi brokersko-dilersko društvo moglo klijentima da pruža usluge investicionog savetovanja, za to treba da ima posebnu licencu, koju daje Komisija za hartije od vrednosti, odnosno da je broker licenciran za obavljanje te vrste posla. U svakom slučaju, za klijenta je najznačajnije da mu broker dostavi informacije o poslednjoj tržišnoj ceni hartije od vrednosti koja ga interesuje, kao i informacije o dozvoljenom cenovnom odstupanju za naredna trgovanja, što predstavlja zonu fluktuacije koja štiti tržište od naglih skokova i padova cena. Uopšteno govoreći o berzanskom trgovanju važne odrednice, kao što su vrste dozvola koje poseduju brokeri, kadrovkska struktura brokersko-dilerskih društava, lične sposobnosti i afiniteti klijanata u pojedinačnom smislu i slično, a u skladu sa zakonskom regulativom, bitno utiču na uspostavljanje procedure – kako tregovati na berzi.

Leave a Reply