Profitabilan biznis – ulaganje na berzi

Savremen način života i poslovanja doneo nam je sa sobom i novu pojmovnu terminologiju u svakodnevnoj komunikaciji i radu: ulaganje na berzi, berzansko poslovanje, berzanski posrednik, brokerske kuće, forex trgovina i slično. Osim toga, aktuelna dešavanja u ekonomsko-političkim sferama donela su mnoštvo promena poput svojinske transformacije, privatizacija, akcionarstvo, mala i srednja preduzeća i slično. Tako je tokom procesa privatizacije i svojinske transformacije postao kao sve učestaliji način investiranja ulaganje na berzi, a kao posledica promena koje su ustanovile, pre svega, nove ekonomske kategorije, novi investicioni instrumenti i dr. Tačnije govoreći, u procesu tranzicije, koja predstavlja prelazak iz jednog sistema u drugi, sa društvene svojine i samoupravnih odnosa na tržišnu ekonomiju došlo je do promene u društvenom životu uopšte. Prelazak iz statusa samoupravljača u status akcionara je uslovilo da je permanentnim načinom edukacije i informisanjem, ulaganje na berzi prepoznato kao profitabilan posao. Začetak tog procesa nalazi svoje prve korake 1989. godine od kada se javljaju razni modeli privatizacije, a zatim 1997. godine kada je donešen Zakon o svojinskoj transformaciji i dalje 2001. godine  Zakon o privatizaciji. Time je zapravo obnovljeno akcionarstvo u Srbiji, koje zapravo datira od tridesetih godina devetnaestog veka. Prve ideje i korake o kontrolisanju kretanja vrednosti novca u dalekoj prošlosti je sprovodilo Srpsko trgovačko udruženje, koje se smatra značajnim za razvitak celokupne srpske trgovine, kao preteče savremene berze kakvu poznajemo danas.

Profitabilan-biznis-ulaganje-na-berziMeđutim, ulaganje na berzi zahteva, pored odlučnosti da investiramo na berzanskom tržištu, određena znanja o trgovanju na berzi. Pre svega, ulaganje na berzi je moguće ostvariti isključivo posredstvom brokera, koji su u obavezi da imaju licencu za obavljanje posredničkih poslova, odnosno dozvolu za rad na tržištu kapitala. Dozvole daje Komisija za hartije od vrednosti, koja ujedno vrši kontrolu berzanskog poslovanja. Svaki potencijalni ulagač na berzi, bilo da je fizičko ili pravno lice, mora za početak da izabere brokersku kuću preko koje će obavljati ulaganje na berzi. Odabir brokera se vrši pridržavanjem određenih kriterijuma od kojih su najvažniji i od kojih zavisi profitabilnost posla kakav je ulaganje na berzi, koji su obično svrstani u paket usluga koji nude brokerske kuće svojim potencijalnim klijentima. Obzirom da su brokeri specijalizovani poslovni subjekti za posredovanje u trgovanju akcijama, od njih se očekuje da su pouzdani u oblasti investicija (ulaganje na berzi). Među brojnim brokerima ima i onih koji u svojoj ponudi imaju investicione instrumente u akcijama domaćih i stranih kompanija (KapitalRS je vodeća brokerska kuća u Srbiji sa izuzetnom paletom investicionih instrumenata: akcije najznačajnijih međunarodnih kompanija, najtrgovaniji valutni parovi, najznačajniji derivati svestkih energetskih i drugih resursa, poput sirove nafte, plemenitih metala i sl.). U svakom slučaju, od brokerske kuće treda očekivati da bude pouzdana, informativna, poslovna i predusretljiva na zahteve kojih obično ima u izobilju kada je u pitanju ulaganje na berzi. U praktičnom smislu, broker je dužan da na transparentan način prezentira svoj način poslovanja u skladu sa zakonskom ragulativom i to pre nego što klijent donese investicionu odluku, odnosno, pre nego što izda svoj neopozivi nalog o trgovinskoj transakciji, bilo da se radi o prodaji akcija na berzi ili o kupovini istih. Povrh svega, treba uzeti u obzir da svaki akcionar kroz posedovanje akcija ujedno je i vlasnik kapitala neke kompanije, a vlasnički odnosi spadaju u kompleksnu kategoriju, samim tim je veća potreba za profesionalnim stavom prema poslu kakav je ulaganje na berzi.

Leave a Reply