Kako se obavlja trgovanje akcijama

posted in: trgovanje akcijama | 0

Trgovanje akcijama se obavlja u skadu sa Zakonom o privrednim društvima koji između ostalog uređuje prava i položaj vlasnika i vlasništva nad akcijama. Ovim zakonom su definisane i osnovne informacije o akcijama i akcionarima, kao i sva relevantna pitanja vezana za trgovanje akcijama. Naime, pre nego što otpočne trgovanje akcijama, prvobitno se mora dobiti informacija o osnovnim pojmovima u vezi sa akcijama, kao i o pravu raspolaganja akcijama. Najpre je važno da se razlikuju dve vrste akcija – obične ili redovne akcije i preferencijalne ili povlašćene akcije. Osnovna razlika između običnih i preferencijalnih akcija odnosi se na pravo upravljanja prema zakonskim regulativama. Ali, bez obzira na vrstu kojoj pripada svaka akcija je po definiciji vlasnička hartija od vrednosti i kao takva predstavlja deo kapitala (imovine) kompanije koja je izdala akcije. Istovremeno, svaki pojedinačni vlasnik akcija određene kompanije je vlasnik dela kompanije, a srazmerno broju akcija koje ima u svom posedu. Za trgovanje akcijama, dalje je važno razlikovati nominalnu i knjigovodstvenu vrednost akcije od njene tržišne vrednosti. Nominalna vrednost akcije je nepromenljiva jer predstavlja vrednost akcije u trenutku njenog izdavanja, dok je knjigovodstvena vrednost promenljiva kategorija i predstavlja vrednost akcije iskazane odnosom knjigovodstvene vrednosti kapitala kompanije i ukupnog broja akcija koji je emitovan. Tržišna vrednost akcija se menja nezavisno od nominalne i knjigovodstvene vrednosti, a zapravo je najbitnija za trgovanje akcijama jer predstavlja valorizovani odnos ponude i tražnje na tržištu. Prema tome, za trgovanje akcijama je tržišna vrednost akcija u određenom trenutku relevantna informacija za donošenje odlike o prodaji ili eventualnoj kupovini.

Kako-se-obavlja-trgovanje-akcijamaVažno je znati i druge pojedinosti koje figuriraju kada je trgovanje akcijama u pitanju. Naime, u slučaju da određena kompanija ostvaruje pozitivne poslovne rezultate sa značajnim profitom, pojavljuju se zainteresovani investitori koji žele da kupe akcije te kompanije. To se na tržištu manifestuje u vidu naloga za kupovinu akcija, dok sa druge strane postoji mogućnost da se akcije otuđe, odnosno, izda nalog za prodaju akcija na tržištu. Suštinski, tim činom se obavlja trgovanje akcijama, a istovremeno on predstavlja slobodu akcionara da izađe iz statusa akcionarstva ili prihvati status akcionara u određenoj kompaniji. Osim toga, u slučaju otvorenih akcionarskih društava postoji obaveza da se trgovanje akcijama obavlja na organizovanom tržištu (berzi) po strogo utvrđenim pravilima definisanim od strane organizatora tržišta. U okviru berze obavlja se trgovina hartijama od vrednosti, na organizovanom berzanskom i vanberzanskom tržištu.

Poznavanje procedure po kojoj funkcioniše trgovanje akcijama je važno za svakog akcionara, bez obzira na koji način je akcionar postao vlasnik tih akcija, jer ostvareno vlasništvo nad akcijama je trajno i prenosivo je nasledstvom, poklonom ili prodajom. Svaki akcionar je upisan u knjigu akcionara, sa podacima o broju akcija koje poseduje, kao i ličnim podacima o njemu. Inače, trgovanje akcijama se odvija isključivo posredstvom ovlašćenih učesnika berze (brokersko-dilerska društva) koja predstavljaju profesionalne aktere specijalizovane za trgovanje akcijama na organizovanom tržištu, berzi. Međutim, investiciona odluka je isključivo pravo vlasnika akcija, bez obzira na investicione savete i sve druge usluge koje broker pruža akcionarima, kao svojim klijentima. Zato je veoma važno da svaki akcionar poseduje bar osnovna znanja o funkcionisanju berze i proceduri po kojoj se odvija trgovanje akcijama.

Leave a Reply