Trgovanje hartijama od vrednosti

Trgovanje hartijama od vrednosti

Zašto je trgovanje hartijma od vrednosti postalo toliko aktuelno, pitanje je na koje se može dvojako odgovoriti. Najpre je važno istaći pojavu akcionarstva u eri svojinske transformacije koja se rasprostranila privatizacijom preduzeća i uslovila trgovanje hartijama od vrednosti , a kao druga činjenica nameće se potreba za zaradom mimo egzistencijalne obaveze. Naime, sve intenzivniji društveni poremećaji usled ekonomske krize nameću prirodnu potrebu za aktivnim planiranjem budućnosti  da se investiranjem pokuša obezbediti sigurnija finansijska perspektiva. Budući da je trgovanje hartijama od vrednosti i berzansko poslovanje dobrim delom novina u dosadašnjem načinu poslovanja, često se organizuju seminari i popularni forumi na tu temu.

Trgovanje hartijama od vrednostiTrgovanje hartijama od vrednosti zahteva izvesna znanja i skup neophodnih informacija za sve one koji su odlučni da investiraju na ovaj način. Najpre je potrebno upoznati se sa materijom o osnovnim pojmovima i pravilima po kojima se ovakva trgovina obavlja. Hartije od vrednosti, zapravo predstavljaju dokumente kojima se obećava isplata novca, kamate, zarade ili dividende. Hartije od vrednosti su prenosivi elektronski dokumenti kojima se trguje na finansijskom tržištu. Trgovanje hartijama od vrednosti definiše u užem smislu hartije od vrednosti kao investicione instrumente, odnosno, one hartije kod kojih postoji rizik ulaganja koji se kompenzuje zaradom. U ovu grupu spadaju akcije, obveznice, opcije, i drugi finansijski derivati, a prodaju se na organizovanom tržištu kapitala. Istovremeno, hartije od vrednosti ove kategorije predstavljaju najznačajniju grupu finansijskih instrumenta kojima se trguje na finansijskim tržištima. U širem smislu, trgovanje hartijama od vrednosti obuhvata i instrumente kredita i plaćanja, kao što su čekovi, menice i slično. Inače, svaka hartija od vrednosti mora biti u pisanoj formi, da sadrži neko građansko (najčešće imovinsko) pravo i da je ostvarenje tog prava povezano sa postojanjem hartije od vrednosti. Za trgovanje hartijama od vrednosti je važno znati da se hartije od vrednosti u savremenom prometu mogu pojaviti kao sredstva plaćanja kredita, obezbeđenja potraživanja, robnog prometa i slično. Ponuda hartija od vrednosti na tržištu može biti primarma i sekundarna. Primarna je prva ponuda za prodaju hartija od vrednosti koju vrši izdavalac tih hartija, a svaka druga je sekundarna, odnosno, primarna javna ponuda hartija od vrednosti je izdavanje hartija od vrednosti na osnovu javne ponude koju vrši izdavalac, dok je sekundarna javna ponuda, zapravo trgovina hartijama od vrednosti na organizovanom tržištu, koju vrši njen imalac. Naravno, na organizovanom tržištu mogu trgovati samo članovi berze (brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke), a sva druga lica isključivo posredstvom članova organizovanog tržišta.

Trgovina hartijama od vrednosti na organizovanom tržištu podrazumeva javnu ponudu hartija od vrednosti, odnosno, povezivanje ponude i potražnje. Trgovina se odvija na organizovanom tržištu koje obuhvata berzansko i vanberzavnsko tržište, a u skladu sa odredbama zakona koje propisuju nadležni organi. Organizaciju i propisivanje uslova poslovanja berze, nadzor nad poslovanjem članova berze, kao i prijem hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata vrši organizator tržišta. Inače, prema pomenutim propisima, predmet javne ponude na berzi mogu biti sledeće hartije od vrednosti – akcije (HOV koje glase na deo osnovnog kapitala akcionarskog društva), dužničke hartije od vrednosti, depozitne potvrde (HOV koje izdaju banke koje poseduju inostrane akcije ili obveznice kod banke u inostranstvu) i dr. Hartije od vrednosti se izdaju uz objavljivanje prospekta za izdavanje vrednosnih papira i upućivanje javnog poziva za upis i uplatu hartija od vrednosti. Prospekt predstavlja pisani javni dokument koji sadrži podatke koji investitoru omogućavaju jasan uvid u objektivni pravni i finansijski položaj izdavaoca hartija od vrednosti, u njegove poslovne mogućnosti, kao i u prava i obaveze koje proizilaze iz hartija od vrednosti na koje se prospect odnosi. Sve navedene informacije iz prospekta treba da pomognu investitoru u donošenju valjane investicione odluke, odnosno, da mu olakšaju trgovanje hartijama od vrednosti.

Leave a Reply